Online User مثالی برای طراحی چیدمان محصولی - مدیریت صنعتی Industrial Management

مدیریت صنعتی Industrial Management

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات - مدیریت تولید - ...

مثالی برای طراحی چیدمان محصولی
نویسنده : محسن - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۱
 

اتوموبیلی روی یک نقاله تسمه ای مونتاژ می شود. در هر روز باید 500 اتوموبیل مونتاژ گردند. زمان کاری در هر روز 420 دقیقه است و مراحل مونتاژ و زمان لازم برای انجام هر یک در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به اطلاعات و روابط تقدم ارائه شده خط مونتاژ توازنی را طراحی کنید که دارای حداقل تعداد ایستگاه باشد.

جدول 1. اطلاعات مسئله متوزان سازی خط مونتاژ اتومبیل

واحد کاری 

زمان لازم (ثانیه) 

واحدهای پیشنیاز 

45 

11 

50 

-

15 

12 

12 

12 

12 

F,G,H,I 

 

روش حل:

مرحله 1: نمودار تقدم به صورت زیر رسم می شود:

مرحله 2: تعیین چرخه زمانی ایستگاهی: در ابتدا واحد زمان کاری روزانه را به ثانیه تبدیل می کنیم و خواهیم داشت:

مرحله سوم: تعیین حداقل تعداد ایستگاه های لازم به صورت تئوری. تعداد واقعی ممکن است بزرگتر باشد. عدد بدیت آمده به سمت بالا باید گرد شود.

مرحله چهارم: انتخاب قوانین تخصیص.

(1) مرتب سازی واحدهای کاری بر اساس تعداد واحدهای کاری بعد از آن از بزرگ به کوچک

واحد کاری 

تعداد واحدهای کاری بعدی 

A

6

B یا D

C یا E

4

F، G، H یا I

(2) قانون ثانویه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد در اجرای قانون اولیه به مشکل بخوریم یا چندین انتخاب داشته باشیم. در این مورد قانون ثانویه عبارت است از: در صورتی که امکان تخصیص دو واحد کاری به صورت همزمان وجود داشته باشد واحدی ابتدا تخصیص داده می شود که زمان انجام آن بزرگتر باشد. برای نمونه واحد D باید قبل از B اختصاص یافته و همچنین واحد E باید قبل از C تخصیص یابد.

مرحله پنجم: تخصیص کلیه واحدها به ترتیب به ایستگاه های اول، دوم و ... . برای تخصیص باید به روابط تقدم و زمان انجام واحدها توجه شود.

 

ایستگاه 

واحدکاری 

زمان انجام
(ثانیه)

زمان تخصیص
نیافته باقیمانده

واحدهای ممکن
جهت تخصیص

واحد با بیشترین
واحد کاری بعدی

واحد با بزرگترین زمان انجام 

ایستگاه اول 

45 

5.4 

   

ایستگاه دوم 

50 

0.4 

   

ایستگاه سوم 

11 

39.4 

C, E 

C, E 

15 

24.4 

C, H, I 

 

15.4 

F, G, H, I 

F, G, H, I 

F, G, H, I 

12 

3.4 

-

   

ایستگاه چهارم 

12 

38.4 

H, I 

H, I 

H, I 

12 

26.4 

   

12 

14.4 

   

6.4 

-

   

ایستگاه پنجم 

41.4 

   

 

مرحله ششم: محاسبه اثربخشی.

مرحله هفتم: ارزیابی.

اثربخشی 77% بیان می کند که این خط مونتاژ طراحی شده دارای 23% زمان تلف شده و مرده است.

مطلب مرتبط بعدی: طراحی چیدمان فرآیندی

مطلب مرتبط قبلی: چگونه یک چیدمان محصولی طراحی کنیم؟ (قسمت دوم)