Online User طراحی آزمایش ها - مدیریت صنعتی Industrial Management

مدیریت صنعتی Industrial Management

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات - مدیریت تولید - ...

جزوه اصول طراحی عاملی دو سطحی / two-level factorial design
نویسنده : محسن - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٩
 

 این جزوه آموزشی, با نام «اصول طراحی عاملی دو سطحی» در فرمت PDF به حجم 842 kB و در 28 صفحه با فهرست زیر تنظیم شده است:

1. طراحی آزمایش ها

1.1.   برنامه ریزی انجام آزمایش ها

1.1.1.      تعیین اهداف آزمایش

1.1.2.      شناسایی کلیه عوامل نوسان و تغییر پذیری

1.1.3.      انتخاب قانونی برای تخصیص واحدهای آزمایشی به ترکیب€های رفتاری.

1.1.4.      تعیین متغیرهای خروجی مورد نظر و اندازه€گیری€هایی که باید صورت گیرد، فرآیند انجام آزمایش و محدودیت€های انجام آزمایش.

1.1.5.      اجرای آزمایش€ها

1.1.6.       تعیین مدل

1.1.7.      تعیین طرح کلی تحلیل داده€های حاصل از انجام آزمایش ها

1.1.8.      بازبینی تصمیمات مراحل گذشته و تصحیح آنها در صورت لزوم.

2.      طراحی€های عاملی

2.1.   عامل€های دو سطحی

2.2.   تحلیل طراحی عاملی

2.2.1.      روش یتس برای محاسبه اثرات

2.2.2.      رابطه اثرات و ضرایب رگرسیون

2.3.   بلوک بندی طراحی 26

2.3.1.      دو بلوک

2.3.2.      چهار بلوک

2.3.3.      طراحی عاملی 26 نیم کسری

2.3.4.      کسر یک چهارمی طراحی عاملی 26

2.4.   تفکیک پذیری طراحی عاملی k-p2

2.5.   کاربرد طراحی€های عاملی کسری در روش رویه پاسخ

صفحه 13 جزوه مورد نظر برای نمونه:

 

 جهت دریافت اطلاعات نحوه خرید این پروژه با m.rahimi.m@gmail.com تماس بگیرید.