عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: آلودگی هوا (قسمت اول)

یک انسان سالم در شبانه روز چیزی بیش از 700 لیتر هوا ( 200 متر مکعب ) مصرف می کند و چیزی در حدود 600 لیتر گاز کربنیک دفع می کند . بطور معمول اکسیژن حدود 20 درصد از هوائی که استنشاق می کنیم تشکیل تشکیل می دهد و ما بقی را سایر گازهای بی خطر یا خطرناک ( در صورت افزایش مقدارشان ) تشکیل می دهند . چنانچه مقدار گرد و غبار ، ذرات و گازهای معلق در هوا زیادتر از حد معمول شوند می توانند در کوتاه یا دراز مدت ( بسته به نوع و مقدار آن ) تولید بیماریهای مختلف پوستی ، گوارشی و تنفسی بنمایند . گردو غبار و ذرات و گازهای معلق در هوا به تمام ذراتی گفته می شوند که قابل رویت با چشم ، یا میکروسکوپ و یا با دستگاههای  او لترامیکروسکوپی باشند . این ذرات در واقع ترکیبی از همان جسم اصلی هستند که از آن تولید گردیده اند آنها ممکن ات دارای منشا معدنی باشند مانند گرد و غبار حاصل از شکستن و خرد شدن سنگها و صخره های معدنی ، ممکن است دارای منشاء شیمیایی باشند مانند گازها و گرد و غبارهایی که از ترکیبات مواد شیمیایی آلی و معدنی در صنعت تولید می گردند ( مثلا در تهیه حشره کشها ، یا در ذوب فلزات ،...) . باید توجه داشت که همه افراد به نوعی مبتلا به بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار هستند . ساکنین روستاها به عوارض حاصل از استنشاق گرد و غبار صحرا ، غلات و غیره . ساکنین شهرها در اثر استنشاق هوای آلوده به گازهای سمی مانند دی اکسید و مونوکسید کربن ، دی اکسید نیتروژن ، دی اکسید ازت ، سرب ،... به یک نوع عارضه ریوی که در آن ریه ها سنگین می شوند دچارند . بنابراین همه افراد مقداری گرد و غبار در سینه خود دارند و به درجه ای از آلودگی ریوی دچار هستند .

بیماریهای ریوی ناشی از کار : این بیماریها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

  • بیماری های ریوی ناشی از استنشاق گرد و غبار های معدنی
  • بیماری های ریوی ناشی از گازها و بخارات صنعتی
  • بیماری های ریوی ناشی از استنشاق گرد و غبارهای گیاهی
  • بیماری های ریوی ناشی از استنشاق گرد و غبارهای حیوانی

مطلب مرتبط بعدی: عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: آلودگی هوا (قسمت دوم)

مطلب مرتبط قبلی: عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: فشار هوا

/ 0 نظر / 51 بازدید