جزوه اصول طراحی عاملی دو سطحی / two-level factorial design

 این جزوه آموزشی, با نام «اصول طراحی عاملی دو سطحی» در فرمت PDF به حجم 842 kB و در 28 صفحه با فهرست زیر تنظیم شده است:

1. طراحی آزمایش ها

1.1.   برنامه ریزی انجام آزمایش ها

1.1.1.      تعیین اهداف آزمایش

1.1.2.      شناسایی کلیه عوامل نوسان و تغییر پذیری

1.1.3.      انتخاب قانونی برای تخصیص واحدهای آزمایشی به ترکیبهای رفتاری.

1.1.4.      تعیین متغیرهای خروجی مورد نظر و اندازهگیریهایی که باید صورت گیرد، فرآیند انجام آزمایش و محدودیتهای انجام آزمایش.

1.1.5.      اجرای آزمایشها

1.1.6.       تعیین مدل

1.1.7.      تعیین طرح کلی تحلیل دادههای حاصل از انجام آزمایش ها

1.1.8.      بازبینی تصمیمات مراحل گذشته و تصحیح آنها در صورت لزوم.

2.      طراحیهای عاملی

2.1.   عاملهای دو سطحی

2.2.   تحلیل طراحی عاملی

2.2.1.      روش یتس برای محاسبه اثرات

2.2.2.      رابطه اثرات و ضرایب رگرسیون

2.3.   بلوک بندی طراحی 26

2.3.1.      دو بلوک

2.3.2.      چهار بلوک

2.3.3.      طراحی عاملی 26 نیم کسری

2.3.4.      کسر یک چهارمی طراحی عاملی 26

2.4.   تفکیک پذیری طراحی عاملی k-p2

2.5.   کاربرد طراحیهای عاملی کسری در روش رویه پاسخ

صفحه 13 جزوه مورد نظر برای نمونه:

 

 جهت دریافت اطلاعات نحوه خرید این پروژه با m.rahimi.m@gmail.com تماس بگیرید.

/ 0 نظر / 54 بازدید