سیستمهای عملیاتی و مفهوم عملیات (operating system)

سیستم های عملیاتی ورودی ها را به خروجی های مورد نیاز مشتری تبدیل می کنند. این سیستم ها منابع را به خروجی هایی تبدیل می کنند که دارای مشخصات راضی کننده مشتری باشد. برخی سازمان ها محصولات فیزیکی ارائه می دهند (هتل ها) و برخی دیگر خدمات (بیمارستان ها) ارائه می کنند. سازمان های تاکسیرانی، خیاطی ها، بیمارستان ها و ساختمان سازی ها نمونه هایی از سیستم های عملیاتی هستند.

اورت آدام و رونالد ابرت[1] سیستم عملیاتی را اینگونه تعریف کرده اند: « یک سیستم عملیاتی سازمان، بخشی از سازمان است که کالاهای فیزیکی و خدمات ارائه می دهد.»

ری وایلد[2] نیز می گوید: « سیستم عملیاتی مجموعه ای از منابع متعامل است برای تهیه کالاها و خدمات.»

 

یک عملیات بر اساس پارامترهای مختلفی تعریف می شود. برای نمونه یک عملیات مشخص بر اساس ماموریتی که برای سازمان انجام می دهد، تکنولوژی خاصی که مورد استفاده قرار می دهد و فرایندهای مدیریتی و نیروی انسانی را که شامل می شود تعریف می شود. عملیات سازمانی را می توان به دو دسته کلی عملیات تولیدی و عملیات خدماتی تقسیم نمود. عملیات تولیدی فرآیند تبدیلی است که خروجی آن محسوس و قابل لمس است مانند یک کالا درحالیکه عملیات خدماتی فرایند تبدیلی است که خروجی آن نامحسوس و غیر قابل لمس است.


[1] Everett E. Adam & Ronald J. Ebert

/ 0 نظر / 108 بازدید