حل مسائل غیر استاندارد با روش سیمپلکس: منفی بودن اعداد سمت راست (RHS)

تکنیکی که در انتهای بخش قبل برای مواجهه با محدودیت های مساوی دارای عدد سمت راست (Right-Hand Sides) منفی عنوان شد، یعنی ضرب نمودن دو طرف معادله در یک 1-، برای هر محدودیت نامعادله ای که دارای عدد سمت راست منفی باشد نیز قابل استفاده است. ضرب نمودن دو طرف یک نامعادله در 1-جهت نامعادله را نیز تغییر می دهد برای نمونه <= به >= تبدیل می شود و بر عکس. برای مثال، محدودیت زیر:

با ضرب 1- در دو طرف آن به محدودیت زیر تبدیل می گردد:

با این کار مقدار سمت راست تغییر علامت داده و مثبت می شود. برای شروع روش سیمپلکس لازم است کلیه اعداد سمت راست غیر منفی باشند زیرا (پس از تبدیل شدن مسئله به نوع افزوده) اعداد سمت راست در جدول ابتدایی مقادیر مربوط به متغیرهای پایه اولیه را تشکیل می دهند که باید در محدودیتهای غیر منفی بودن صدق کنند.

در بخش آینده به این سوال پاسخ می دهیم که چگونه محدودیت هایی با علامت بزرگتر مساوی را به کمک تکنیک متغیرهای مصنوعی وارد جدول سیمپلکس نماییم.

مطلب مرتبط بعدی: حل مسائل غیراستاندارد با روش سیمپلکس: وجود محدودیت های با علامت بزرگتر مساوی

مطلب مرتبط قبلی: حل مسائل غیر استاندارد با روش سیمپلکس: وجود محدودیت مساوی (قسمت دوم)

/ 0 نظر / 302 بازدید