چهارچوب مدیریت عملیات

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، مدیریت عملیات را می توان در چهارچوبی از وظایف مدیریت قرار داد. مدیران عملیاتی دارای وظایفی مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل فعالیت هایی هستند که بر رفتار نیروی کار و مدل های عملیاتی تاثیر دارند.

برنامه ریزی

فعالیت هایی که به تعیین رشته ای از کارها می پردازند و خط مشی تصمیم گیری های آینده را مشخص می کنند در اصطلاح برنامه ریزی گویند. مدیر عملیات اهداف زیرسیستم های سازمان را تعیین می کنند و سپس سیاست ها و رویه هایی را برای رسیدن به این اهداف مشخص می کنند. این مرحله شامل تعیین نقش و تاثیر عملیات های گوناگون در استراتژی کلی سازمان است. همچنین وظیفه برنامه ریزی شامل برنامه ریزی محصول، طراحی امکانات و تسهیلات و تعیین فرایند تبدیل نیز می باشد.

سازماندهی

 به تعیین ساختار، وظایف، اختیارات و مسئولیت ها در اصطلاح سازماندهی می گویند. یکی از وظایف مدیر تولید تعیین مسیر حرکت اطلاعات و همچنین نقش های کاری در زیرسیستم های عملیاتی است. پس از برنامه ریزی و تعیین فعالیت های لازم جهت رسیدن به هدف، مدیر تولید باید اختیارات و مسئولیت های افراد را برای دستیابی به هدف سازمان تبیین کند.

کنترل

کلیه فعالیت هایی که برای اطمینان از مطابقت عملکرد واقعی سیستم با عملکرد برنامه ریزی شده صورت می گیرد را کنترل سیستم گویند. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه برنامه زیر سیستم های عملیاتی کاملاً اجرا شود، مدیر تولید باید به طور دائم خروجی های سیستم را اندازه گیری و با خروجی های از قبل برنامه ریزی شده مقایسه کند. کنترل هزینه ها، کیفیت و زمان بندی مهمترین بخش های کنترل هستند.

رفتار

مدیر عملیات باید همیشه توجه داشته باشد که تصمیمات او در رابطه با برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل چگونه بر رفتار نیروی کار تاثیر می گذارد. حتی آنها باید بدانند که چگونه رفتار زیر دستان بر فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل تاثیر دارد.

مدل ها

مدیر عملیات هنگام طی مراحل برنامه ریزی سازماندهی و کنترل با مسائلی روبرو می شود که باید در رابطه با آنها تصمیم بگیرد. مدیر عملیات می تواند مشکلات خود را با استفاده از مدل های گوناگون ساده کند. برای مثال برای پاسخ به این سوال که در کوتاه مدت بهترین نحوه استفاده از ظرفیت چیست می توان از مدل های برنامه ریزی تجمعی[1] استفاده نمود. برای تعیین حجم مناسب تولید می توان از تحلیل نقطه سر به سر[2] بهره برد. برای بهینه سازی ظرفیت ها از برنامه ریزی خطی[3] و شبیه سازی کامپیوتری[4] استفاده کرد. برای تعیین بهترین محل قرارگیری تجهیزات از مدل میانه ساده[5] استفاده نمود و ...


[1] aggregate planning models

[2] break even analysis

[3] linear programming

[4] computer simulation

[5] simple median model

پست مرتبط بعدی: اهداف مدیریت عملیات

پست مرتبط قبلی: تشخیص عملیات تولیدی از عملیات خدماتی

/ 0 نظر / 49 بازدید