فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه

جایابی تجهیزات و کارخانه، فرآیند تعیین محل جغرافیایی تجهیزات و کارخانه شرکت است. مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی برای ارزیابی یک محل جغرافیایی خاص باید فاکتورها و عوامل بسیاری را مانند نزدیکی به بازار هدف، نزدیکی به مراکز تامین منابع، هزینه های نیروی کار و هزینه های حمل و نقل در نظر داشته باشند.

اندازه گیری کمی این عوامل وابسته به شرایط جغرافیایی کاری دشوار است. هزینه های مستقیم مربوط به این عوامل مانند مالیات، نرخ حقوق و دستمزد و یا هزینه های تولید را می توان به صورت کمی بیان نمود و سپس دو منطقه جغرافیایی را بر اساس اعداد بدست آمده مقایسه نمود ولی هزینه های غیر مستقیم ناشی از برخی عوامل مانند میزان امنیت، دردسترس بودن، اطمینان و ... به سختی حتی به صورت رتبه ای و یا اسمی قابل مقیاس گذاری هستند. برای تصمیم گیری در رابطه با انتخاب محل تاسیس کارخانه، در نظر گرفتن کلیه فاکتورها ضروری است. برای بررسی این فاکتورها بهتر است در ابتدا آنها را طبقه بندی نماییم:

  • عوامل مکانی عمومی: شامل کلیه عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترلی هستند که بر هر دو نوع سازمانی (تولید و خدماتی) تاثیر می گذارند.
  • عوامل مکانی ویژه: شامل کلیه عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترلی هستند که تنها بر سازمان های تولیدی و یا تنها بر سازمان های خدماتی تاثیر می گذارند.

فاکتورهای مکانی را می توان از دیدگاه دیگری نیز تقسیم بندی نمود:

  • فاکتورهای مسلط (نافذ) که بر اولویت های رقابتی مانند هزینه، کیفیت، زمان و انعطاف پذیری تاثیرگذار هستند و اهمیت آنها از نظر مدیریت بسیار بالاست.
  •  فاکتورهای ثانویه که مدیر آنها را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد و توجه کمتری به آنها دارد و یا حتی در مواقعی که فاکتورهای مسلط بسیار مهم گردند آنها را نادیده می گیرد.

مطلب مرتبط بعدی:فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: فاکتورهای عمومی قابل کنترل

مطلب مرتبط قبلی: مکانیابی کارخانه برای شرکت های بین المللی

/ 0 نظر / 33 بازدید