اجزای مدل برنامه ریاضی برنامه ریزی خطی: متغیر تصمیم

مدل های ریاضی شامل سه جزء اصلی هستند: متغیرهای تصمیم (مجهولات مسئله)، تابع هدف (که باید آن را بهینه نمود) و محدودیت ها (شرایط محدود کننده مسئله). این اجزاء در این مطلب و دو مطلب مرتبط آینده به طور خلاصه تشریح می شوند.

متغیرهای تصمیم

 متغیر تصمیم می تواند میزان تولید یک کالا باشد، می تواند تعداد افراد تخصیص یافته به یک کار باشد و یا هر دو. اینکه متغیر تصمیم چگونه تعریف شود بستگی به نوع مسئله و مجهولات آن دارد. هدف تصمیم گیرنده یافتن مجموعه ای از مقادیر برای متغیرهای مجهول مسئله است به طوریکه بتوانند جوابی بهینه برای مسئله مورد نظر ارائه دهند. متغیر های تصمیم را معمولاً به شکل های x1، x2 و x3 . یا x، y و z نشان می دهند. با این حال مدلساز در نمادگذاری متغیرها آزاد است. اما باید در نظر داشت برخی از نرم افزارهای موجود برای نام متغیرهای تصمیم محدودیت هایی از جمله در طول این عبارات دارند. در مقابل نرم افزارهایی نیز وجود دارند که به مدلساز اجازه نام گذاری با هر طول از حروف و یا حتی عبارات ترکیبی شامل حروف و اعداد را می دهند. در برخی از مسائل بهتر است برای متغیرها اسامی معنی دار و مفهوم انتخاب گردد. استفاده از نام های کوتاه برای متغیرهای تصمیم به 2 دلیل عمده ترجیح داده می شود: (1) استفاده از نام های کوتاه امکان اشتباه در نوشتن و یا تایپ کردن را کاهش می دهد و (2) مدل را فشرده تر و مختصر می سازد.

مطلب مرتبط بعدی: اجزای مدل برنامه ریاضی برنامه ریزی خطی: تابع هدف

مطلب مرتبط قبلی: دسته بندی مسائل بهینه سازی

/ 1 نظر / 166 بازدید
سارا

مرسی. مختصر ولی مفید بود