رابطه مدلسازی و بهینه سازی

در علم بهینه سازی عبارت مدل اغلب به نمایشی مختصر، ساده شده و اغلب ریاضی از یک مسئله اطلاق می شود. مدل ها یکی از ضروری ترین اجزای فرایند حل بهینه مسئله می باشند. با این حال در بسیاری از موارد به دلایل متعدد مانند پیچیده بودن و یا بیش از حد بزرگ بودن (فراگیر بودن) مسائل دنیای واقعی، نگارش و توسعه مدلی ریاضی که جنبه های مختلف مسئله و محیط پیرامون آن را در نظر گرفته باشد بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد. به عنوان یک راه حل قراردادی برای این مشکل، محققان و مدلسازان تلاش می کنند یا ورژنی ساده شده از مسئله را مدل کنند و یا با طرح مجموعه ای از فرضیات و محاسبات تخمینی به مدلسازی بپردازند.

از آنجا که حل مسائل مدل شده به کمک ساده سازی و تخمین، پاسخ هایی ارائه می دهد که ممکن است تفاوت معنی داری با پاسخ های واقعی مسئله اصلی داشته باشند، ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست گردد. تصمیم گیرنده همیشه باید به این نکته توجه داشته باشد که مدلی که برای مسئله ساخته شده است تا چه حد با واقعیت همخوانی دارد. امکان وقوع این اشکال در بسیاری از تصمیم گیری های عملی و یا فرآیندهای طراحی وجود دارد. با نگاهی به بیشتر کتابهای نوشته شده در زمینه بهینه سازی و مدلسازی، مجلات علمی، مقالات و کنفرانس های بهینه سازی می توان دریافت که تلاش بسیار زیادی به ویژه در نیم قرن اخیر بر توسعه روش های مدلسازی و همچنین روشهای حل این مدل ها صورت گرفته است اما توجه زیادی به صحت و درستی مدلسازی و تکنیک های آن نشده است. در حقیقت مدلسازی ریاضی را می توان به عنوان یک هنر تصور نمود که همچنان جنبه های گوناگونی از آن کشف نشده مانده است.

 

پست مرتبط بعدی: تاریخچه بهینه سازی

پست مرتبط قبلی: مقدمه ای بر مدلسازی

/ 1 نظر / 11 بازدید
دانیال

آیا همبستگی متغیر های مدل شده و مقایسه آن با داده های واقعی نشان دهنده ی میزان صحت مدل نیست؟