تشخیص عملیات تولیدی از عملیات خدماتی

از مشخصه های زیر می توان جهت تمیز دادن عملیات تولیدی از عملیات خدماتی استفاده نمود:

1)      ملموس بودن یا ملموس نبودن خروجی

2)      نوع مصرف خروجی

3)      نوع و طبیعت کار

4)      میزان ارتباط با مشتری

5)      میزان دخالت مشتری در ایجاد خروجی

6)      نحوه ارزیابی عملکرد خروجی

Manufacturing & Service Operations Management

 

عملیات تولیدی اغلب دارای خروجی ملموس است که مشتری آن را در طول زمان مصرف می کند، کارها در این عملیات بیشتر وابسته به تجهیزات است و کمتر به نفرات وابسته است، در طول عملیات ارتباط کمی با مشتری برقرار است و مشتری غالباً هیچ همکاری و شراکتی در مراحل تولید ندارد و همچنین روش های پیچیده ای برای اندازه گیری کارآمدی تولید و چگونگی مصرف منابع به کار می رود.

عملیات خدماتی اغلب دارای خروجی نا ملموس است که مشتری آن را دفعتاً مصرف می کند، کارها در این عملیات بیشتر وابسته به نیروس کار است و کمتر به تجهیزات وابسته است، در طول عملیات رابطه مستقیمی با مشتری برقرار است و مشتری غالباً همکاری و شراکت مداومی در مراحل تولید دارد و همچنین روش های پایه ای و ساده ای برای اندازه گیری کارآمدی تولید و چگونگی مصرف منابع به کار می رود. برخی خدمات تجهیزات محور هستند مانند خدمات جاده ای، خدمات تلفن و برخی دیگر انسان محور هستند مانند خدمات مشاوره و یا حتی آرایشگاه.

پست مرتبط بعدی: چهارچوب مدیریت عملیات

پست مرتبط قبلی: سیستم های عملیاتی و مفهوم عملیات

/ 0 نظر / 13 بازدید