پست های ارسال شده در مهر سال 1390

حل مسائل غیراستاندارد با سیمپلکس: وجود محدودیت های بزرگتر مساوی (روش M بزرگ)

برای تشریح چگونگی برخورد با محدودیت های ساختاری بزرگتر مساوی به کمک تکنیک متغیرهای مصنوعی از مسئله زیر استفاده می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 216 بازدید