جزوه مدل های مکانیابی کارخانه - plant location models

 این جزوه آموزشی, با نام «مدل های مکانیابی کارخانه» در فرمت PDF به حجم 252 kB و در 15 صفحه با فهرست زیر تنظیم شده است:

1.      انواع مدل های مکانیابی کارخانه

1.1.   روش نرخ گذاری عوامل (Factor Rating Method)

1.1.1.      مثال روش نرخگذاری عوامل

1.2.   روش نرخ گذاری وزنی عوامل (Weighted Factor Rating Method)

1.2.1.       مثال روش نرخ گذاری وزنی عوامل

1.3.   روش بار – فاصله (Load-distance Method)

1.3.1.      معیارهای اندازه گیری فاصله

1.3.2.     محاسبه امتیاز بار – فاصله

1.3.3.    مثال روش بار – فاصله

1.4.   روش مرکز ثقل (Centre of Gravity)

1.4.1.      مثال روش مرکز ثقل

1.5.   تحلیل نقطه سر به سر (Break Even Analysis)

1.5.1.      مثال روش تحلیل نقطه سر به سر

2.      مکانیابی بر اساس فاکتورهای اقتصادی

2.1.   مثال مکانیابی بر اساس معیار ROR

برای نمونهصفحه 6 جزوه مورد نظر را دانلود کنید.

  جهت دریافت اطلاعات نحوه خرید این پروژه با m.rahimi.m@gmail.com تماس بگیرید.

مطلب مرتبط بعدی: چیدمان کارخانه و اهداف آن

مطلب مرتبط قبلی: مدل های مکانیابی کارخانه

/ 0 نظر / 63 بازدید