مدلسازی مسئله انتخاب ترکیب وسائل نقلیه

مسئله: یک فرمانده نظامی موظف شده است تا نیروهای خود را به منظور عملیاتی مهم به محل دیگری منتقل کند. این فرمانده مطلع شده است که تنها می تواند از حداکثر 100 وسیله نقلیه برای هر مرحله انتقال استفاده کند. دو نوع وسیله نقلیه مختلف در دسترس می باشد. خودروی ماک که 24 متر مکعب گنجایش دارد و خودروی مرسدس که 16 متر مکعب ظرفیت دارد. تخمین زده شده است که هر خودروی ماک برای هر مرحله انتقال 50 لیتر سوخت و خودروی مرسدس 25 لیتر سوخت نیاز دارد. کل سوخت موجود نیز 4000 لیتر است. وسائل نقلیه بعد از هر مرحله سفر احتیاج به تعمیر و بازبینی دارند. خودروی ماک به سه ساعت و مرسدس به 9 ساعت زمان جهت بازرسی نیاز دارد. زمان کل گروه تعمیرکار نیز 720 ساعت است. برای حداکثر کردن میزان حجم منتقل شده، چه ترکیبی از خودروهای ماک و مرسدس باید توسط فرمانده انتخاب شود؟

مدلسازی مسئله: خلاصه ای از مسئله در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول 1. اطلاعات مسئله انتخاب خودرو

پارامتر 

نوع ماشین 

محدودیت 

ماک 

مرسدس 

سوخت (لیتر) 

50

25

4000

تعمیر و نکهداری (ساعت) 

3

9

720

گنجایش (متر مکعب) 

24

16

حداکثر اتومبیل قابل استفاده

100

 

مرحله اول: تعریف متغیرها

تعداد اتومبیل ماک که باید مورد استفاده قرار گیرد x1 =

تعداد اتومبیل مرسدس که باید مورد استفاده قرار گیرد x2 =

مرحله دوم: تعیین تابع هدف

هدف مسئله حداکثر نمودن حجم قابل انتقال است.

مرحله سوم: تعیین محدودیت ها

بنابراین مدل نهایی مسئله به صورت زیر ارائه می گردد:

پست مرتبط بعدی:مدلسازی مسئله برنامه ریزی عدد صحیح

پست مرتبط قبلی: مدلسازی مسئله برنامه ریزی تغذیه

/ 0 نظر / 39 بازدید