مدلسازی توابعی با N مقدار ممکن

یکی از تکنیک های مدلسازی تکنیک مدل کردن تابعی است که می تواند مقادیر گسسته مختلفی را بگیرد. منظور تابعی است که بر اساس تغییر شرایط می توان نتایج مختلف اما گسسته ای ارائه دهد. برای مثال فرض کنید شرکتی بخواهد کالایی را خریداری کند. اما تامین کننده کالا، شرط گذاشته است که تعداد 50 یا 80 یا 100 باید خریداری شود. همانطور که مشاهده می کنید تابع خرید کالا تنها می تواند سه مقدار گسسته را بگیرد. در ادامه با ارائه یک مثال نحوه مدل نمودن این توابع را شرح می دهیم.

موقعیتی را در نظر بگیرید که در آن یک محدودیت یا تابع مشخص می تواند یکی از N عدد گسسته مختلف را اختیار کند. برای مثال

تابع بالا را می توان به صورت زیر معادل سازی نمود:

که در آن yiها متغیرهای باینری هستند.

مثال. مسئله برنامه ریزی تولید

فرض کنید در کارخانهای که دو محصول مختلف تولید می کند، یک آسیاب وجود دارد. زمان استفاده از آسیاب برای تولید یک واحد محصول اول، 4 دقیقه و برای تولید یک واحد از محصول دوم 3 دقیقه است. کل زمان در دسترس برای آسیاب 350 دقیقه می باشد. فرض کنید شرایط جدیدی به وجود آمده و مدیر باید راجع به استفاده از زمان در دسترس بودن آسیاب تجدید نظر کند. سه گزینه پیش روی مدیر کارخانه وجود دارد که عبارتند از (1) عدم تغییر زمان دردسترس بودن آسیاب، (2) کاهش زمان کار آسیاب به 300 دقیقه در روز و (3) کاهش زمان کارکردن آسیاب به 250 دقیقه در روز.

بنابراین محدودیت مربوط به زمان دسترسی به آسیاب به صورت زیر خواهد بود.

برای تبدیل محدودیت بالا به یک محدودیت قابل استفاده در برنامه ریزی خطی، سه متغیر باینری y2, y1 و y3 را به ترتیب برای مقادیر 250، 300 و 350 به صورت زیر تعریف می کنیم:

اگر مقدار مربوط به i انتخاب شود.

در غیر این صورت

بنابراین محدودیت های معادل محدودیت بالا به شرح زیر نوشته می شوند:

دقت داشته باشید این محدودیت ها در صورتی می توانند به درستی کار کنند که با محدودیت های دیگر و یا با تابع هدف مناسب همراه شوند.

مطلب مرتبط بعدی:

مطلب مرتبط قبلی: محدودیت های تصمیم گیری بله - خیر

/ 0 نظر / 58 بازدید