چگونه یک چیدمان محصولی طراحی کنیم؟ (قسمت دوم)

متوازن نمودن خط مونتاژ

یکی از فعالیت هایی که باید در طراحی چیدمان محصولی انجام گیرد متوازن نمودن خط مونتاژ است. متوازن کردن خطوط مونتاژ شامل تعیین اندازه و تعداد ایستگاه های کاری است.

یک خط مونتاژ معمولی عبارت است از یک نقاله متحرک که در مدت زمان معینی از مجموعه ای از ایستگاه ها می گذرد. این مدت زمان معین که عبارت است از زمان بین ورود قطعه به خط و خروج آن از خط را چرخه زمانی ایستگاهی (workstation cycle time) می نامند. در هر ایستگاه کاری که بر روی هر قطعه انجام می شود می تواند اضافه نمودن قطعه ای دیگر به آن یا انجام عملیات هایی مانند سوراخکاری، تراشکاری و ... باشد. عملیاتی که در هر ایستگاه کاری انجام می شود مجموعه ای از تعدادی کارهای جزئی است که به آن واحدهای کاری، اجزای کاری یا وظایف کاری می گویند. این واحد های کاری بوسیله تحلیل های حرکت زمان (motion – time analysis) تعیین می گردند. در حقیقت مجموعه ای از واحدهای کاری، عملیات مخصوص به یک ایستگاه را به گونه ای تشکیل می دهند که هر گونه تقسیم بندی دیگر (شامل شکستن یک ایستگاه به چند ایستگاه و ادغام چند ایستگاه در یک ایستگاه) منجر به ایجاد یک سری حرکات اضافه گردد که مطلوب نیست.

کل عملیاتی که در یک ایستگاه انجام می گیرد برابر است با مجموع واحدهای کاری تخصیص یافته به آن ایستگاه. مسئله متوازن سازی خط مونتاژ عبارت است از تخصیص همه واحدهای کاری به ایستگاه ها به طوریکه به هر ایستگاه بیشترین واحد کاری اختصاص یابد با این شرط که بتواند همه واحدهای کاری خود را در مدت چرخه زمانی ایستگاهی انجام دهد. به این ترتیب زمان تلف شده در کل ایستگاه ها حداقل می گردد.

پیچیدگی این مسئله از آنجا ناشی می شود که با توجه به طراحی محصول و تکنولوژی بکار گرفته شده برای تولید محصول، واحدهای کاری با هم در ارتباطند و تخصیص یک واحد کاری بر تخصیص واحدهای کاری بعد تاثیرگذار است. به این ارتباط، رابطه تقدم (precedence relationship) می گویند که ترتیب انجام واحدهای کاری در طول فرآیند مونتاژ را نشان می دهد.

مراحل متوازن سازی خط مونتاژ عبارت است از:

  • تعیین و نمایش رابطه تقدم واحدهای کاری با استفاده از نمودار تقدم.
  • محاسبه چرخه زمانی ایستگاهی مناسب، C، با استفاده از رابطه زیر:

که در آن n مقدار خروجی مورد نیاز در هر روز و Td زمان کاری در روز است

  • محاسبه حداقل تعداد ایستگاه ها به صورت تئوری، به منظور دستیابی به چرخه زمانی ایستگاهی بدست آمده در مرحله قبل بوسیله رابطه زیر:

که T مجموع زمان انجام کل واحدهای کاری است.

  • انتخاب قانون اولیه برای چگونگی تخصیص واحدهای کاری به ایستگاه ها و قانون ثانویه برای مواجهه با گره ها.
  • تخصیص واحدهای کاری، به ترتیب تقدم به ایستگاه اول تا زمانیکه مجموع زمان انجام واحدهای تخصیص یافته برابر با چرخه زمانی ایستگاهی گردد. همین فرآیند به ترتیب برای ایستگاه های دوم، سوم و ... تکرار می شود تا همه واحدهای کاری تخصیص یابند. هر واحد کاری تنها باید به یک ایستگاه تخصیص یابد.
  • ارزیابی اثربخشی خط متوازن شده با استفاده از رابطه زیر:

که در آن Naتعداد واقعی ایستگاه ها است.

  • اگر اثربخشی رضایت بخش نباشد، فرآیند متوازن سازی خط مونتاژ، با استفاده از قوانین تصمیم جدید دوباره تکرار می شود.

در مطلب آینده با ارائه یک مثال فرآیند متوازن نمودن خط مونتاژ را بهتر نشان می دهیم.

مطلب مرتبط بعدی: مثالی برای طراحی چیدمان محصولی

مطلب مرتبط قبلی: چگونه یک طراحی محصولی طراحی کنیم؟ (قسمت اول)

/ 1 نظر / 110 بازدید
رضایی

مطلب بسیار مفید و اموزنده ای است ولی قابلیت کپی یا دانلود مطالب با ذکر نویسنده و منبع وجود ندارد .