مدیریت جهانی عملیات

عبارت جهانی سازی[1] بیانگر به کارگیری تجهیزات و عملیات های سازمان در سطح جهانی است. جهانی سازی را می توان فرایند ایجاد، توسعه و نگهداری اقتصاد فرامنطقه ای به گونه ای که فاصله های جغرافیایی، روابط سیاسی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت و تاثیرکمی باشند تعریف نمود. جهانی سازی حرکتی است فراگیر به سمت تشکیل سیستم اقتصادی جهانی که شامل شرکت های فراملیتی و سیستم های بانکی مستقل از کشور ها و حکومت هاست.

برای حرکت هر چه سریع تر و قدرتمند تر در جهت جهانی شدن، چهار ویژگی اساسی بیان شده است که باید محقق گردند:

  1. دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و سیستم های حمل و نقل پیشرفته
  2. سیستم های مالی باز
  3. افزایش تقاضا برای واردات
  4. کاهش هزینه های گمرکی و دیگر هزینه های مربوط به جابجایی کالاها و خدمات بین مناطق مختلف

هنگامی که شرکتی تجهیزات و کارخانه هایی در خارج از مرزهای کشور خود تاسیس می کند باید انتظار روبرو شدن با مشکلات و پیچیدگی های جدیدی در عملیات ها و تصمیم گیری های خود باشد. ورود به بازارهای جهانی یعنی مواجهه با استانداردهای جدیدی در زمینه کیفیت و زمان ارائه کالا و خدمات. توصیه اغلب کارشناسان و خبرگان مدیریت این است که مدیر نباید ابتدا به بازارهای محلی بیندیشد و سپس اگر شرایط مساعد بود به بازارهای جهانی توجه کند بلکه باید جهانی بیندیشد و محلی عمل کند[2]. مدیر همچنین باید درک خوبی از رقبایش داشته باشد. چالش های مهم دیگری که در مدیریت عملیات های جهانی وجود دارد شامل رویارویی با آداب، رسوم و زبان های متفاوت، سبکهای متفاوت مدیریتی، قوانین و مقررات جدید و هزینه های متفاوت است.

مدیریت عملیات های جهانی برای موفقیت باید با تمرکز بر موارد کلیدی زیر همراه باشد:

  • بدست آوردن و بهینه نمودن مفاهیم و نیازمندی های مرتبط با عملیات ها، زنجیره تامین و لجستیک جهانی
  • بررسی حوادث تاریخی جهانی و ارتباط آنها با گردانندگان کلیدی عملیات های اقتصادی جهانی از دیدگاه های متفاوت
  • توسعه معیارهای مفهوم سازی و اریابی عملیات های جهانی مختلف
  • برری ارتباط شکست و موفقیت موارد مختلف عملیات جهانی با سیاست، اقتصاد، تکنولوژی و فرهنگ اجتماعی
  • کنترل و پایش روندهای موجود در عملیات های جهانی
  • توسعه دیدگاهی جهانی با توجه به موقعیت محلی به کمک مطالعات مناسب در رابیط با نژاد، ویژگی های قومی، دین، پایه های سیاسی و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف

[1] globalization

[2] think globally and act locally

پست مرتبط بعدی: موضوعات و حوزه های مختلف مدیریت تولید و عملیات

پست مرتبط قبلی: اهداف مدیریت عملیات

/ 0 نظر / 22 بازدید