پیشگیری از حوادث ناشی از کار

از مطالب قبلی مرتبط با حوادث ناشی از کار می‌توان استنتاج کرد که پیشگیری از حوادث عمدتاً به دو طریق صورت می‌پذیرد.

1-پیشگیری تکنیکی: که شامل تمام اقدامات ایمنی و حفاظتی که در رابطه با ماشین آلات، فرآیند عملیاتی تولید، ایمن سازی محیط کار، حفاظت فردی، ... می‌باشد.

2-پیشگیری انسانی: که شامل آموزش دهی حرفه‌ای و حفاظتی به افراد، گماردن افراد مناسب برای انجام وظائف مختلف، استخدام افراد مناسب واجد شرایط، بهبود جنبه‌های روانی فرآیند انجام کار و کاهش فشارهای عصبی و خستگی ناشی از آن، ... می‌باشد.

افراد یا سازمان‌هایی که می‌توانند به نحوی در پیشگیری از حوادث مثمر ثمر باشند به شرح زیر هستند. وظائف هر کدامشان نیز در پیشگیری از سوانح به صورت تیتروار ذکر شده است.

مقامات رسمی – وزارت کار:

1-تهیه آئین نامه‌های حفاظتی مربوط به صنایع مختلف

2-فرستادن بازرسین حفاظتی برای کنترل و توبیخ

3-تهیه استانداردهای ایمنی

4-جمع آوری آمار در سطح کل کشور در ارتباط با سوانح و خسارت‌های جانی، مالی، ... ناشی از آن و علل آن

5-آموزش دهی به افراد و متخصصین

6-درمان و بیمه‌های اجتماعی

7-تبلیغات از طریق تشکیل نمایشگاه‌ها و نشریات

کارفرمایان:

1-ایجاد مراکز بهداشتی در محیط‌های کاری

2-تشکیل کمیته‌های حفاظتی

3-ایجاد مراکز کمک‌های اولیه

4-تدوین دستورالعمل‌های حفاظتی

5-تهیه استانداردهای صحیح و مناسب برای روش‌های کاری و زمان‌های کاری

6-رعایت کلیه اصول حفاظتی، ایمنی و بهداشتی مربوط به کار و محیط کار

کارگران:

1-انجام دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی

2-بازدید منظم از ماشین آلات و گزارش نواقص و اشکالات

3-رعایت سرعت مناسب و استانداردها تولیدی

مطلب مرتبط بعدی:شاخص های ارزیابی کمی حوادث را چگونه محاسبه کنیم؟

مطلب مرتبط قبلی: علل بروز حوادث در محیط کار

/ 0 نظر / 108 بازدید