اجزای مدل ریاضی برنامه ریزی خطی : تابع هدف

تابع هدف رابطه ای است ریاضی، که برحسب متغیرهای تصمیم نوشته می شود و هدف مسئله را بیان می کند و تصمیم گیرنده به کمک تکنیک های شناخته شده مختلف، سعی در حداکثر نمودن (Maximize) و یا حداقل نمودن (Minimize) تابع هدف دارد. برای نمونه حداکثر کردن درآمد و یا حداقل نمودن هزینه تولید محصولی خاص. برای شکل دهی تابع هدف تشخیص پارامترهایی مانند سود (برای حداکثر کردن) و یا هزینه (برای حداقل کردن) تولید یک کالا پارامترهایی ضروری هستند. پس از تشخیص، این پارامترها با متغیرهای تصمیم مناسب همبسته می شوند و تابع هدف نهایی ایجاد می شود. به این پارامترها در اصطلاح ضرایب (سود یا هزینه) تابع هدف می گویند.

پست مرتبط بعدی:اجزای مدل ریاضی برنامه ریزی خطی : محدودیت ها

پست مرتبط قبلی: اجزای مدل ریاضی برنامه ریزی خطی : متغیر تصمیم

/ 1 نظر / 116 بازدید
آرمان

مرسی