سیستم های تولید

 

سیستم تولید بخشی از سازمان است که محصولات آن را تولید می کند. یعنی بخشی که فعالیت های مربوط به جریان دادن منابع در مسیر سیستم های تعریف شده و تبدیل آنها به کالایی با ارزش افزوده، در راستای سیاست های تعیین شده توسط مدیریت را بر عهده دارد. یک سیستم تولید ساده در زیر نشان داده شده است:

سیستم تولید مشخصات زیر را دارد:

i.      تولید فعالیتی سازمان یافته است، در نتیجه هر سیستم تولید دارای هدف مشخصی است.

ii.      سیستم تولید ورودی های مختلف را به خروجی های مفید تبدیل می کند.

iii.      سیستم تولید جدا از دیگر سیستم های سازمان عمل نمی کند.

iv.      برای کنترل و بهبود عملکرد سیستم، بازخود فعالیت ها گرفته می شود.

سیستم های تولید را می توان به چهار دسته تولید کارگاهی، تولید دسته ای، تولید انبوه و تولید پیوسته تقسیم بندی نمود.

پست مرتبط بعدی: سیستم تولید کارگاهی

پست مرتبط قبلی: مفهوم تولید

/ 0 نظر / 181 بازدید