# تحقیق_در_عملیات

حل مسائل غیر استاندارد با سیمپلکس- وجود محدودیت مساوی (قسمت دوم)(روش M بزرگ)

تغییر شکل معادله (0) . پس از تبدیل شدن مسئله مصنوعی به شکل افزوده، دستگاه معادلات عبارت خواهد بود از:  متغیرهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 300 بازدید