چیدمان کارخانه و اهداف آن - Plant Layout

موضوع چیدمان کارخانه[1] به نحوه قرارگیری فیزیکی تجهیزات و امکانات در یک کارخانه می پردازد و شامل نحوه چیدمان بخش های مختلف کارخانه، مراکز شغلی و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند تبدیل است و نتیجه بررسی های آن نقشه ای از محل های قرارگیری موارد مذکور و ترتیب آنها در فرآیند تولید است.

طبق تعریف مور[2] «چیدمان کارخانه نقشه ای است بهینه از ترکیب و شکل قرارگیری امکانات کارخانه که شامل پرسنل، تجهیزات و دستگاه های تولیدی، انبارها، تجهیزات حمل و نقل و جابجایی مواد و همه امکانات خدماتی می باشد به طوریکه این طراحی بهترین ساختاری را که همه موارد بالا را در خود جای دهد ارائه می کند.»

هدف اصلی و اساسی چیدمان کارخانه حداکثر ساختن سود تولید و کسب مزیت های نحوه ساخت به واسطه چگونگی ترکیب و قرارگیری امکانات و تجهیزات کارخانه است. اهداف فرآیند چیدمان کارخانه را می توان به صورت زیر معرفی نمود:

 • تعیین جهت حرکت جریان مواد در کارخانه
 • تسهیل فرآیند ساخت و تولید
 • کنترل حجم کار در گردش
 • حداقل نمودن جابجایی مواد و هزینه های ناشی از آن
 • استفاده موثر و بهینه از پرسنل، تجهیزات و فضا
 • استفاده موثر از حجم فضای کارخانه
 • انعطاف پذیری عملیات های تولیدی و ترکیب تجهیزات
 • ایجاد ایمنی، اطمینان و آسایش برای پرسنل
 • حداقل نمودن سرمایه تجهیزات
 • حداقل نمودن کل زمان تولید
 • تسهیل ساختار سازمانی

[1] Plant Layout

[2] Moor

مطلب مرتبط بعدی: اصول چیدمان کارخانه

مطلب مرتبط قبلی: جزوه مدل های مکانیابی کارخانه

/ 0 نظر / 68 بازدید