مدل های مکانیابی کارخانه

مدل های متنوعی جهت مکانیابی کارخانه مطرح شده اند که هدف آنها تعیین مکان مناسب کارخانه است. برخی از مدلهای رایج عبارتند از:

  • روش نرخ گذاری عوامل (Factor Rating Method)
  • روش نرخ گذاری وزنی عوامل (Weighted Factor Rating Method)
  • روش بار- فاصله (Load-distance Method)
  • روش مرکز ثقل (Centre of Gravity)
  • تحلیل نقطه سر به سر (Break Even Analysis)

در مطلب مرتبط بعدی می توانید جهت دسترسی به توضیحات کامل تر در رابطه با این مدل ها و مثال برای هر یک اقدام نمایید.

مطلب مرتبط بعدی: جزوه مدل های مکانیابی کارخانه

مطلب مرتبط قبلی: فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: عوامل ویژه سازمان های خدماتی

/ 1 نظر / 30 بازدید
محمدبهاری

در صورت امکان مقاله و جزوه مکان یابی را برایم ایمیل نمایید برای مطالعه است