اجزای مدل ریاضی برنامه ریزی خطی : محدودیت ها

محدودیت ها همانطور که از نامشان پیداست موانع و قیودی هستند که در مسئله وجود دارند. هر محدودیت معمولاً از دو بخش اصلی تشکیل شده است.؛ یک رابطه تابعی و یک عدد ثابت، که بوسیله علامت مساوی و یا نامساوی با هم ارتباط دارند. برای نمونه فرض کنید یکی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولی دارای تعداد محدودی باشد. برای نوشتن مدل این مسئله باید محدودیت ماده اولیه (محدودیت منبع) را در نظر گرفت، به این صورت که بخش رابطه تابعی محدودیت، نشاندهنده ماده اولیه مورد نیاز بر حسب متغیرهای تصمیم است و بخش عدد ثابت محدودیت نیز برابر با مقدار کل ماده اولیه موجود را می باشد. برای شکل گیری توابع محدودیت به پارامترهایی مانند میزان ماده اولیه مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول نیاز است که این پارامترها را در اصطلاح «ضرایب محدودیت» و یا «ضرایب فنی[1]» می گویند. دقت داشته باشید که اکثر نرم افزارهای بهینه سازی موجود، طبق یک توافق نا نوشته بخش تابعی محدودیت را در سمت چپ عبارت مساوی و یا نامساوی قرار می دهند و به همین دلیل به آن LHS می گویند و مقادیر ثابت محدودیت ها را در سمت راست آن قرار می دهند و به آن RHS می گویند.


[1] Technological Coefficient

پست مرتبط بعدی:

پست مرتبط قبلی: اجزای مدل برنامه ریزی خطی: تابع هدف

/ 0 نظر / 29 بازدید