محدودیت های ترجیح (Precedence Constraints)

در برنامه ریزی تولید و یا برنامه ریزی پروژه، کارها، وظایف و فعالیت ها باید بر اساس ترتیب خاصی انجام گیرند. ترتیب انجام کارها در مواردی از قبل تعیین شده است مثل پروژه ها و در مواردی نیز هنگام انجام کارها، ترتیب مورد نظر مشخص می شود. برای نمونه هایی که ترتیب از قبل تعیین شده، مثلاً به دلایل فنی، محاسبه زمان شروع و پایان هر فعالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما در موارد دوم، علاوه بر زمان شروع و پایان هر فعالیت باید ترتیب کارها نیز تعیین شود.

مثال: مسئله تعیین ترتیب فعالیت ها

فرض کنید دو فعالیت ها A و B در پروژه ای تعریف شده اند به طوریکه فعالیت B را نمی توان قبل از اتمام فعالیت A انجام داد. در اصطلاح مدیران پروژه، فعالیت A بر فعالیت B ارجحیت دارد. برای این دو فعالیت، محدودیت تعیین ارجحیت بنویسید.

یادآوری می کنیم که مفهوم محدودیت های اولویت بندی در مطلب مرتبط قبل مطرح شد اما در این مثال جنبه دیگری از آن را مطرح می کنیم.

متغیرها و پارامترها:

فرض می کنیم متغیرهای XAو XBبه ترتیب، بیانگر زمان شروع فعالیت های A و B هستند و پارامتر dA نیز مدت زمان انجام فعالیت A را نشان می دهد.

محدودیت:

مطلب مرتبط بعدی: محدودیت های یا این یا آن (Either-or Constraints)

مطلب مرتبط قبلی: مدلسازی مسائل مدیریت پروژه

/ 0 نظر / 21 بازدید