مدلسازی مسائل چند هدفه

برنامه ریزی آرمانی مدلی را ارائه می دهد که در آن تابع هدف مسئول حداقل نمودن مجموع متغیرهای نامطلوب است. در مطلب مرتبط قبل به کمک برنامه ریزی آرمانی مسئله ای را مدل کردیم که در تابع هدف آن بین سود، سرمایه موجود و در گردش ارتباط برقرار نمودیم. به عبارت دیگر تابع هدف به طور مستقیم به حداکثر نمودن سود، سرمایه موجود و سرمایه در گردش می پردازد. چنین مدل هایی را می توان به شکل مدل های چند هدفه نیز فرموله کرد.

مثال: مسئله چند هدفه ترکیب محصول

مثال ارائه شده در مطلب مرتبط قبلی را به خاطر آورید. مسئله را با در نظر گرفتن تمام اهداف آن به صورت یک مسئله چند هدفه مدلسازی می کنیم. هدف مدلساز این است که تا حد ممکن سود، سرمایه موجود و سرمایه در گردش را افزایش دهد. به جای محدودیت های آرمانی، سه تابع هدف را به شکل زیر خواهیم نوشت:

در نتیجه مدل نهایی عبارت خواهد بود از:

مطلب مرتبط بعدی: مدلسازی مسائل حمل و نقل

مطلب مرتبط قبلی: مدلسازی مسئله ای بدون فضای جواب شدنی با برنامه ریزی آرمانی

/ 1 نظر / 200 بازدید

ممنون